15 என்பது எந்த எண்ணில் 25 சதவீதம்

உள்ளடக்கம்

 • 1 15 எந்த எண்ணில் 25 சதவீதம்?
 • 2 எந்த எண்ணில் 25% 15 என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
 • 3 ஒரு எண்ணில் 25% எப்படி செய்வது?
 • 4 40 இல் 25% ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?
 • 5 13 இல் 25% ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?
 • 6 எண்ணின் 15 சதவீதத்தை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது?
 • 7 ஒரு கால்குலேட்டரில் ஒரு எண்ணின் 15 சதவீதத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
 • 8 எண்ணுடன் 15 சதவீதத்தை எவ்வாறு சேர்ப்பது?
 • 9 200 இல் 60% ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?
 • 10 75% 80 ஐ எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
 • 11 200 இல் 25% ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?
 • 12 18ல் 25 சதவீதம் என்பது என்ன எண்?
 • 13 50 இல் 140 என்ன எண்?
 • 14 சதவீதமாக 18 இல் 9 என்ன?
 • 15 100ல் 15% என்ன எண்?
 • 16 80 இல் 15% என்ன எண்?
 • 17 60ல் 15 சதவீதம் என்பது என்ன?
 • 18 ஒரு கால்குலேட்டரில் ஒரு எண்ணின் 25 சதவீதத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
 • 19 15% சதவீதம் என்ன?
 • 20 ஒரு விலையில் இருந்து 15 சதவீதத்தை எப்படி கழிப்பது?
 • 21 கால்குலேட்டர் இல்லாத எண்ணின் 15 சதவீதத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
 • 22 சதவீத சூத்திரம் என்ன?
 • 23 110 இல் 66 எவ்வளவு சதவீதம்?
 • 24 40% 300 ஐ எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
 • 25 சதவீதமாக 25க்கு மேல் 16 என்றால் என்ன?
 • 26 60ல் 25 சதவீதம் என்பது என்ன எண்?
 • 27 சதவீதமாக 40க்கு 20 என்ன?
 • 28 2000 இல் 500 எவ்வளவு சதவீதம்?
 • 29 120ல் 25 சதவீதம் என்பது என்ன?
 • 30 76 இல் 25 என்பது என்ன எண்?
 • 31 80 இன் 16 சதவீதம் எவ்வளவு?
 • 32 15 மற்றும் 12 இன் சதவீதம் என்ன?
 • 33 80 இல் 52 எவ்வளவு சதவீதம்?
 • 34 120 இல் 60% என்பது என்ன எண்?
 • 35 சதவீத தந்திரம் - மனரீதியாக முன்நிலைகளை தீர்க்கவும் - குளிர் கணித தந்திரத்தால் சதவீதங்கள் எளிதாக்கப்பட்டன!
 • 36 எந்த மதிப்பில் 75% என்பது 15ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதை அறிக
 • 37 கணித வினோதங்கள் - ஒரு எண்ணின் சதவீதத்தைக் கண்டறிதல்
 • 38 ஒரு எண்ணின் சதவீதத்தை வேகமாக கண்டுபிடிப்பது எப்படி!
ஸ்டீரியோமைக்ரோஸ்கோப் மூலம் நீங்கள் எந்த வகையான பொருளைப் படிக்கிறீர்கள் என்பதையும் பார்க்கவும்

15 எந்த எண்ணில் 25 சதவீதம்?

60

15 என்ன எண்ணில் 25% என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

"15 என்பது எந்த எண்ணில் 25 சதவிகிதம்?" என்பதைத் தீர்ப்பதற்கான படிகள் நீங்கள் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தினால், உள்ளிடவும் 15×100÷25, இது உங்களுக்கு பதில் தரும்.

ஒரு எண்ணின் 25% எப்படி செய்வது?

ஒரு எண்ணின் 25 சதவீதத்தைக் கணக்கிட, அதை 4 ஆல் வகுக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, 12 இல் 25 சதவீதம் 12 ஐ 4 அல்லது 3 ஆல் வகுத்தல்.

40 இல் 25% எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

40ல் 25 சதவீதம் என்றால் என்ன என்பது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்?
 1. மொத்தத்தின் சதவீதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
 2. 40ல் 25 சதவீதம் என்றால் என்ன? 40 இல் 25 சதவீதம் 10 ஆகும்.
 3. 40 இல் 25 சதவீதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? 25/100 ஐ 40 = (25/100)*40 = (25*40)/100 = 10 உடன் பெருக்கவும்.

13 இல் 25% ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?

கேள்வி: 13ல் 25 சதவீதம் என்றால் என்ன?
 1. படி 3: 13 = 100% வெளியீட்டு மதிப்பைக் கவனியுங்கள்.
 2. 13 = 100% (1).
 3. (13%)/(x%) = 100/25.
 4. x%/13% = 25/100.
 5. x = 3.25%
 6. எனவே, 13 இல் 25% என்பது 3.25 ஆகும்.

ஒரு எண்ணின் 15 சதவீதத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

ஒரு கால்குலேட்டரில் ஒரு எண்ணின் 15 சதவீதத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

முழு எண்ணின் சதவீதத்தைக் கணக்கிட, ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி சதவீதத்தை தசமமாக மாற்ற வேண்டும். பின்னர் வெறுமனே பெருக்கவும். 100 இல் 15% கண்டுபிடிக்க, 15% ஐ 0.15 என மீண்டும் எழுதவும். பிறகு தான் 0.15 x 100 பெருக்கவும்15 இன் தீர்வைப் பெற.

ஒரு எண்ணுடன் 15 சதவீதத்தை எவ்வாறு சேர்ப்பது?

200 இல் 60% ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?

120 200 இல் 60% ஆகும்.

75% 80ஐ எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

80ல் 75 சதவீதம் என்றால் என்ன என்பது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்?
 1. மொத்தத்தின் சதவீதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
 2. 80ல் 75 சதவீதம் என்றால் என்ன? 80 இல் 75 சதவீதம் 60 ஆகும்.
 3. 80 இல் 75 சதவீதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? 75/100 ஐ 80 = (75/100)*80 = (75*80)/100 = 60 உடன் பெருக்கவும்.

200 இல் 25% எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

200ல் 25 சதவீதம் என்றால் என்ன என்பது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்?
 1. மொத்தத்தின் சதவீதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
 2. 200ல் 25 சதவீதம் என்றால் என்ன? 200 இல் 25 சதவீதம் 50 ஆகும்.
 3. 200ல் 25 சதவீதத்தை எப்படி கணக்கிடுவது? 25/100 ஐ 200 = (25/100)*200 = (25*200)/100 = 50 உடன் பெருக்கவும்.
ஓநாய் நாய்கள் என்ன சாப்பிடுகின்றன என்பதையும் பாருங்கள்

18 இல் 25 சதவீதம் என்பது என்ன?

18 இல் 25 சதவீதம் 4.5.

50 இல் 140 என்ன எண்?

நீங்கள் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தினால், 140÷100×50ஐ உள்ளிடவும். 70 பதில்.

18ல் 9 சதவீதம் என்றால் என்ன?

இப்போது நம் பின்னம் 50/100 என்று பார்க்கலாம், அதாவது 9/18 சதவீதமாக 50%.

100ல் 15% என்பது என்ன?

100 இல் 15 சதவீதம் 15.

80 இல் 15% என்பது என்ன?

12 12 80 இல் 15% ஆகும்.

60ல் 15 சதவீதம் என்பது என்ன?

9 பதில்: 60 இல் 15% 9.

ஒரு கால்குலேட்டரில் ஒரு எண்ணின் 25 சதவீதத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

15% சதவீதம் எவ்வளவு?

15% ஆகும் 10% + 5% (அல்லது 0.15 = 0.1 + 0.05, ஒவ்வொரு சதவீதத்தையும் 100 ஆல் வகுத்தல்). இதைப் பற்றி யோசிப்பது இரண்டு காரணங்களுக்காக பயனுள்ளதாக இருக்கும். முதலில், எந்த எண்ணையும் 0.1 ஆல் பெருக்குவது எளிது; தசம புள்ளியை இடதுபுறம் ஒரு இலக்கத்திற்கு நகர்த்தவும்.

ஒரு விலையில் இருந்து 15 சதவீதத்தை எப்படி கழிப்பது?

15% ஐக் கழிக்க, சதவீதத்திற்கு முன்னால் எதிர்மறை அடையாளத்தைச் சேர்க்கவும், =1-n% சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, 1-லிருந்து சதவீதத்தைக் கழிக்கவும், இங்கு n என்பது சதவீதம். எனவே 15% கழிக்க பயன்படுத்த =1-15% சூத்திரமாக.

கால்குலேட்டர் இல்லாத எண்ணின் 15 சதவீதத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

சதவீத சூத்திரம் என்ன?

மதிப்பை மொத்த மதிப்பால் வகுத்து, அதன் முடிவை 100 ஆல் பெருக்குவதன் மூலம் சதவீதத்தைக் கணக்கிடலாம். சதவீதத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரம்: (மதிப்பு/மொத்த மதிப்பு)×100%.

110 இல் 66 என்பது எத்தனை சதவீதம்?

சதவீத கால்குலேட்டர்: 66 என்பது 110 இன் எந்த சதவீதம்? = 60.

40% 300ஐ எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

300 இல் 40 சதவீதம் என்றால் என்ன என்பது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்?
 1. மொத்தத்தின் சதவீதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
 2. 300ல் 40 சதவீதம் என்றால் என்ன? 300 இல் 40 சதவீதம் 120 ஆகும்.
 3. 300 இல் 40 சதவிகிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? 40/100 ஐ 300 = (40/100)*300 = (40*300)/100 = 120 உடன் பெருக்கவும்.
தொழிற்புரட்சி பிரிட்டனின் மக்களை எவ்வாறு பாதித்தது என்பதை எந்த இரண்டு அறிக்கைகள் விவரிக்கின்றன என்பதையும் பார்க்கவும்?

25க்கு மேல் 16 சதவீதம் என்றால் என்ன?

இப்போது நமது பின்னம் 64/100 என்று பார்க்கலாம், அதாவது 16/25 சதவீதமாக 64%.

60ல் 25 சதவீதம் என்பது என்ன?

15 பதில்: 60 இல் 25% 15.

40க்கு 20 சதவீதம் என்றால் என்ன?

இப்போது நம் பின்னம் 50/100 என்று பார்க்கலாம், அதாவது 20/40 சதவீதமாக 50%.

2000 இல் 500 சதவீதம் எவ்வளவு?

சதவீத கால்குலேட்டர்: 500 என்பது 2000 இன் எந்த சதவீதம்? = 25.

120 இல் 25 சதவீதம் என்பது என்ன?

120 இல் 25 சதவீதம் 30.

76 இல் 25 எண் என்ன?

சதவீத கால்குலேட்டர்: 76 இல் 25 சதவீதம் என்றால் என்ன? = 19.

80 என்றால் 16 சதவீதம் எவ்வளவு?

சதவீத கால்குலேட்டர்: 16 என்பது 80 இன் எந்த சதவீதம்? = 20.

15 மற்றும் 12 இன் சதவீதம் என்ன?

15 ஆகும் 12 இல் 125%.

80 இல் 52 சதவீதம் எவ்வளவு?

இப்போது நமது பின்னம் 65/100 என்று பார்க்கலாம், அதாவது 52/80 சதவீதமாக 65%.

120 இல் 60% என்ன எண்?

சதவீத கால்குலேட்டர்: 120 இல் 60 சதவீதம் என்றால் என்ன? = 72.

சதவீத தந்திரம் - மனதளவில் முன்மொழிவுகளை தீர்க்கவும் - குளிர் கணித தந்திரத்தால் சதவீதங்கள் எளிதாக்கப்பட்டன!

எந்த மதிப்பில் 75% 15 என்பதைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்பதை அறிக

கணித வினோதங்கள் - ஒரு எண்ணின் சதவீதத்தைக் கண்டறிதல்

ஒரு எண்ணின் சதவீதத்தை வேகமாக கண்டுபிடிப்பது எப்படி!


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found